Rabbi Simeon b. Lakish, Talmud: Pesahim, 66b's Archives