2016-07-27
Johanan b. Nappaha, Talmud: Ketubot's Archives