Dhammapada, 5, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives