Dhammapada, 4, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives