Dhammapada, 26, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives