Dhammapada, 13, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives