2016-07-27
Dhammapada, 13, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives