Dhammapada, 10, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives