Dhammapada, 1, translation by Thanissaro Bhikkhu.'s Archives